ULOŽENÍ DOMKŮ

Před montáží zahradního domku musí být připraven podklad, na kterém bude domek postaven !!

Uložení na dlažbu

Hutněný štěrkový násyp a zámková nebo betonová dlažba V terénu vytvořte jámu 180 mm hlubokou. Okraje jámy osaďte obrubníky a vyplňte štěrkem (ne kačírkem), spodní vrstva - frakce 32 mm a horní vrstva frakce 16 mm. Vrstvy štěrku řádně zhutněte, aby bylo podloží stabilní. Je nutné, aby chata stála min. 50 mm nad terénem, lépe však 100 mm. K tomu postačí betonové dlaždice. Jejich počet závisí na velikosti chaty. Povrch dlaždic je třeba odizolovat IPA lepenkou. Vnější hrany dlaždic mohou být od sebe max. 50 cm. Dlaždice musí být rovnoměrně umístěny po celé ploše a ne pouze po obvodu!!! Rovinu překontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 0,5 cm na 100 cm (0,5 %). Tato technologie je vhodná pro menší rozměry chatek nebo nářaďových domků do 10 - 12 m2. V případě tohoto uložení domku je nutno přiobjednat podlahu včetně pomocné konstrukce.

Uložení na kostky

Rýhy pro pasy proveďte souběžně se stěnou s dveřmi - zpravidla čelní stěna. Rozměr mezi pasy může být max. 50 cm. Mějte na paměti, že rozměry chatky jsou rozměry vnitřní, tudíž délka pasu musí být větší min. o sílu stěny chatky na každé straně. Povrch pasu, patky je třeba odizolovat IPA lepenkou. To samé platí i o patkách s tím, že jejich světlý rozměr může být max. 50 cm a musí být rozmístěny po celé ploše - nestačí pouze patky v rozích!!!  Zhotovení patek je velmi pracné a proto je doporučujeme používat pouze tam, kde je terén ve velmi strmém spádu. Výstavbu pasů a patek vždy konzultujte s výrobcem domku. V případě tohoto uložení domku je nutno přiobjednat podlahu včetně pomocné konstrukce.
Uložení na základovou desku

Nejvhodnějším základem pro stavbu domku je betonová deska s vnitřní ocelovou výztuhou uložená na štěrkovém podkladu se základovou spárou v nezámrazné hloubce. Výška desky 10-25 cm (podle velikosti stavby a předpokládaného zatížení. Betonovou desku je nutné opatřit před montáží chaty vhodnou hydroizoací. Základová deska musí být rovná, nad úrovní terénu. Tato alternativa je však náročnější na přípravu i cenu. Navíc je to stavba s trvalým zásahem do terénu a její případné odstranění je obtížné. V případě tohoto uložení domku je nutno přiobjednat podlahu včetně pomocné konstrukce. 

Uložení na zemní vruty

Úspěšná montáž vrutů může proběhnout pouze tehdy, pokud je podloží dobře prostupné, a to min. do hloubky 60 cm (používáme vruty o délce 65 cm). Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (pozor na písky). Tuto skutečnost se zavazuje zákazník ověřit a to například tak, že v místech uvažovaného základu provede zkušební vrty vrtákem o délce min. 60 cm anebo zatluče do země patřičně dlouhou železnou tyč, kterou ověří prostupnost terénu. Pokud si zákazník není jist skladbou terénu, je vhodné, aby oslovil geologa s žádos& o konzultaci nebo se obrá'l na české zastoupení vrutů Krinner, společnost KRINNER CZ s.r.o. Naše firma vruty pouze montuje a není schopna kvalifikovaně posoudit vhodnost terénu pro montáž vrutů, resp. navrhnout potřebnou délku vrutu a typ vrutu pro dané podloží. Terén musí být rovný, max. přípustné převýšení je 1 cm na 1 m (dá se však přiobjednat délkové nastavení vrutů). V případě tohoto uložení domku je nutno přiobjednat podlahu včetně pomocné konstrukce.
Zahradní domky po celé ČR